UA-113489107-1

Voorwaarden

Voorwaarden

1. Algemene bepalingen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van onze producten.
1.2.Onder 'koper' wordt verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1. Specificaties en prijzen genoemd op de Internet site kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. Ekowax.nl garandeert niet dat de gegevens vermeld op onze Internet site altijd juist zijn.
2.2. Het bestelformulier kan uitsluitend worden verzonden aan ekowax.nl door het invullen van het bestelformulier op onze Internetsite.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief BTW. De evt. bijkomende kosten als verzendkosten staan apart vermeld op onze site.
3.2. De wijze van verpakking en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden niet door ons teruggenomen.

4. Betaling
4.1.Betaling geschiedt op rekening met een betalingstermijn netto van 14 dagen na factuurdatum bij overschrijding van onze betalingstermijn word uw factuur aangeboden ter incasso bij Sluyter Advocaten en incasso te Assen.
 
4.2.Indien na ontvangst van het totaalbedrag, de levering van uw bestelling niet binnen vier weken hebben plaatsgevonden heeft u het recht de overeenkomst met ons te ontbinden en kunt u verzoeken om terugbetaling van het door u betaalde bedrag. Dit geld uitsluitend als door ons geen andere afspraken met u zijn gemaakt over het tijdstip van levering of als wij verzuimen u in te lichten inzake een mogelijke vertraging bij de levering van het product.

5/6 Aflevering en leveringstermijnen
5.1.Na ontvangst van de bestelling en betaling via het bestelformulier en betaalsysteem zal Ekowax.nl binnen 10 werkdagen uw bestelling verzenden.
5.2.De door ons opgegeven leveringstijden gelden alleen voor leveringen binnen Nederland.
5.3. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
5.4.Autowassenzonderwater.net producten zijn alleen leverbaar binnen Nederland bekendzijnde postcode nummers.
5.5. Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5.6. Kosten voor het retourneren van producten zijn ten alle tijden voor rekening van de koper.
5.7.Ekowax.nl is niet aansprakelijk voor het vervoer en eventuele schade aangebracht door derden.
5.8. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Ekowax.nl het door koper ingevulde bestelformulier heeft ontvangen.
6.1.Koper en Ekowax.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding van het ingevulde bestelformulier.

7. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
7.1. De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Ekowax.nl geleverde producten.
7.2. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken binnen 24 uur na ontvangst via email aan Ekowax.nl te melden.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit de aankoop van Ekowax.nl producten is Ekowax.nl nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.

8.2.Ekowax.nl is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

9. Overmacht
9.1. Indien Ekowax.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
9.2. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.

10. Toepasselijk recht en verdragen
10.1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. U sluit als consument via onze website een overeenkomst. Daarom heeft u een herroepingsrecht. Middels het herroepingsrecht kunt u de overeenkomst met een opzegtermijn van 7 werkdagen, zonder opgave van redenen kosteloos annuleren, mits de geleverde producten onaangebroken zijn. De overeenkomst kunt u annuleren door de opzegging op te sturen naar info@ekowax.nl. U ontvangt dan binnen 2 werkdagen een bevestiging van de opzegging.

11. Geschillen beslechting
11.1. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. Ekowax.nl is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 54798922.